เรียน ผู้มีจิตศรัทธา

                ตามที่สถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น โดยจัดคอนเสิร์ตใน  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ อาคาร ๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นั้น

                 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยืนยันว่า กิจกรรมดังกล่าวมีจริง หากผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และต้องการนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี ท่านสามารถเข้ามาบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น หรือสามารถบริจาคผ่านบัญชี

                 ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                 ที่ตั้ง ๒๑๔ หมู่ ๑๐ ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
                 ธนาคารกสิกรไทย สาขาหน้าเมือง เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๑๐๙-๒-๑๓๙๖๑-๘ 
                 ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๒๖๐-๕-๖๓๐๘๗-๖
                 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๗๒๙-๒๒๖๑๗๓-๑
                 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๔๒๔-๐-๔๓๔๔๑-๖ 
               

                  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข ๐๔๓-๒๓๙๔๙๙ และ ๐๔๓-๒๔๒๐๙๘ ต่อ ๑๐ ๑๑ หรือ ๒๑ เนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มิได้เป็นผู้จัด หากผู้มีจิตศรัทธาได้รับการเชิญชวนให้ซื้อบัตรเพื่อชมคอนเสิร์ต โดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จึงขอขอบคุณมายังท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งสองรูปแบบไว้ ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือเรียน ผู้มีจิตศรัทธา ตามที่สถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น โดยจัดคอนเสิร์ตในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคาร ๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นั้น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยืนยันว่า กิจกรรมดังกล่าวมีจริง หากผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และต้องการนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี ท่านสามารถเข้ามาบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น หรือสามารถบริจาคผ่านบัญชี ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง ๒๑๔ หมู่ ๑๐ ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  ธนาคารกสิกรไทย สาขาหน้าเมือง เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๑๐๙-๒-๑๓๙๖๑-๘  ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๒๖๐-๕-๖๓๐๘๗-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๗๒๙-๒๒๖๑๗๓-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ ๔๒๔-๐-๔๓๔๔๑-๖  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข ๐๔๓-๒๓๙๔๙๙ และ ๐๔๓-๒๔๒๐๙๘ ต่อ ๑๐ ๑๑ หรือ ๒๑  เนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มิได้เป็นผู้จัด หากผู้มีจิตศรัทธาได้รับการเชิญชวนให้ซื้อบัตรเพื่อชมคอนเสิร์ต โดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จึงขอขอบคุณมายังท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งสองรูปแบบไว้ ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ