การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ

              เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิชาการมูลนิธิ  รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายวิชาการ นายโกมล มาลัยทอง ,ดร.ผจญ โกจารย์ศรี ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการมูลนิธิ และนายดำรงศักดิ์ ศรีอินทรนุย นักวิชาการศึกษามูลนิธิ ได้ออกนิเทศภาคเรียนที่ 1/2560  โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองผุ้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายวิชาการ นายโกมล มาลัยทองและ ดร.ผจญ โกจารย์ศรี ได้เข้านิเนศ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสม เนาวบุตร และคณะครู ให้การต้อนรับ รับฟังวัตถุประสงค์การนิเทศ ติดตามดูการเรียนการสอนตามชั้นเรียน

               รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายวิชาการ นายโกมล มาลัยทองและ ดร.ผจญ โกจารย์ศรี ได้เข้านิเนศ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสม เนาวบุตร และคณะครู ให้การต้อนรับ รับฟังวัตถุประสงค์การนิเทศ ติดตามดูการเรียนการสอนตามชั้นเรียน

 

คณะเจ้าหน้าที่ ครู โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ทำแบบทดสอบการพิมพ์อักษรเบรลล์

                        คณะเจ้าหน้าที่ ครู โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ทำแบบทดสอบการพิมพ์อักษรเบรลล์