องผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายกิจการพิเศษเรียนแจ้งทุกท่านครับวันนี้ผม ผอ.ไชยา น้องอุ้ยและนักศึกษาอีก   2   คน ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ห์งานวิจัยเด่นในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อส่งเสริมงานศิลปะด้านทัศนศิลป์

 

             เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายกิจการพิเศษ นายวินิจ มูลวิชา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา นายไชยา หงษ์ณี และคณะเข้าร่วมพิธีมอบโล่ห์งานวิจัยเด่นในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อส่งเสริมงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดำเนินงานวิจัยโดย ผศ. ดร. สรรชัย คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ เป็นงานวิจัยเด่นเดียวประเภทงานวิจัยเพื่อสาธารณะ สนับสนุนการวิจัยโดย สกว. และ วช.  นี่เป็นจุดเริ่มต้นอีกด้านหนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนวิชาศิลปะ ซึ่งในตอนท้ายผมได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์อยากให้มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเรียนศิลปะสำหรับนักเรียนตาบอดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทำแผนผังโรงเรียนสอนคนตาบอดและสถานที่ราชการ ค่ายศิลปะนักเรียนตาบอด พิพิธภัณฑ์ศิลปะคนตาบอด รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายครูสอนศิลปะระดับสากล