ข่าวสารจากสำนักงานสาขา

สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร/โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
สำนักงานประสานงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักสร้างเสริมการจ้างงานคนตาบอด
สำนักงานมูลนิธิ สาขาเชียงราย/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
สำนักงานมูลนิธิ สาขานครนายก/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
สำนักหอสมุดเบญญาลัย
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี / โรงเรียนธรรมิกวิทยา
สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ/โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise)
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน
Language Development