มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174