สารจากประธานกรรมการดำเนินงานสาขากรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ศักดิ์  เกษมสุวรรณ

     มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการให้บริการทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดพิการซ้อน และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดในชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ในปีพุทธศักราช 2559 การให้บริการด้านการศึกษาได้พัฒนาขยายวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแลทั้งสิ้น 70 คน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภายใต้ปรัชญาความเชื่อว่า  การศึกษา คือ “ความเจริญงอกงาม ที่เป็นไปตามสัดส่วนของต้นทุนที่แต่ละคนมีอยู่”  ซึ่งพบว่าจำนวนนักเรียนที่เข้ามารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  วัตถุประสงค์หลักในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพแห่งตน จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนด้วยวิธีการ การศึกษาพิเศษ และมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับนักเรียน  และมีกระบวนการทำแผนเปลี่ยนผ่านร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสำคัญในหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข อันได้แก่ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพตามศักยภาพนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความศรัทธา และความเชื่อมั่นอันแรงกล้าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตน และคอยเติมเต็มกำลังใจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

     ในนามมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดพิการซ้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและสมปราถนาในทุกประการ

นายพงษ์ศักดิ์  เกษมสุวรรณ

ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชน ฯ  สาขากรุงเทพมหานคร