พิมพ์

ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วย การพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๖๕


          ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารกิจการอยา่ งโปร่งใสและตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๕ เสนอร่างระเบียบหรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิต่อ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณา และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด

หมวด: ระเบียบมูลนิธิฯ
ฮิต: 4923