พิมพ์

แบบประเมิน

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนตัว

ใบกำหนดลักษณะงาน

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน

ทะเบียนประวัติพนักงาน

ประวัติการย้ายและรับตำแหน่ง

สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน

สัญญาจ้างบรรจุเป็นพนักงาน

สัญญาจ้างรายปี

แบบการปฐมนิเทศพนักงาน

แบบคำร้องขอจัดจ้างพนักงาน

แบบคำร้องขอย้ายเจ้าหน้าที่

หมวด: เอกสารแบบฟอร์มมูลนิธิฯ
ฮิต: 9912