สรุปจำนวนนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา

จากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปีงบประมาณ  2561

ที่

มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด

รายเดิม

รายใหม่

รวม

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2

-

2

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5

1

6

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

1

2

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

1

1

5

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

2

-

2

6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

1

1

7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4

-

4

8

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2

1

3

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1

2

3

10

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

3

12

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3

3

6

12

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1

-

1

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5

1

6

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8

-

8

15

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8

1

9

16

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

3

5

17

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7

1

8

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3

2

5

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-

1

1

รวม

63

22

85

หมายเหตุ : จำนวนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติ 5 คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

รายเดิม  จำนวน  2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวสกุลณา  ใจทา

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

 

 

ตาบอดสนิท    2   คน 

สายตาเลือนราง   -  คน

รวม  2  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

รายเดิม  จำนวน  5  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา

เลือนราง

3/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวนงนภัส    กัญชนะ

เลือนราง

4/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

4

นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

5

นางสาวธัญลักษณ์  ขัติจักร์

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาววิภาวรรณ  คำเมืองสา

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 
           

 

ตาบอดสนิท  4  คน

สายตาเลือนราง  2   คน

รวม    6  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รายเดิม  จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวชลธิชา   ดาศรี

เลือนราง

4/4

อนุมัติทุน

 
           

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายธนากร   โนนวังชัย

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 
           

 

ตาบอดสนิท  1  คน

สายตาเลือนราง 1 คน

รวม  2  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวสุกัญญา  ประหุปะเม

ตาบอด

2/5

อนุมัติทุน

 
           

 

 

ตาบอดสนิท   1   คน

สายตาเลือนราง  -   คน

รวม  1  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

 

รายเดิม  จำนวน  2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายกฤษณะ   ศรีเดช

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

2

นายณัฐศิษย์   ภูงาม

เลือนราง

4/5

อนุมัติทุน

 

ตาบอดสนิท     1    คน 

สายตาเลือนราง  1  คน

รวม  2  คน 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายอัครเดช   โคตนายูง

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 
           
           

ตาบอด  1  คน 

สายตาเลือนราง –  คน

รวม  1  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

รายเดิม  จำนวน  4  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวธมนวรรณ  จอดเกาะ

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวสุชญา  มานิตยกุล

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวอรนรินทร์  พึ่งธรรม

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

4

นางสาวบัณฑิตา  ใจประสงค์

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 

ตาบอดสนิท  4   คน

สายตาเลือนราง – คน

รวม  4  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

รายเดิม  จำนวน  2  คน

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายตรีวุฒิ   อวยพร

เลือนราง

3/4

อนุมัติทุน

 

2

นายบุญโชค   ต๊ะนัย

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 
           

รายใหม่  จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวกาญจนา   โจมสติ

เลือนราง

3/4

อนุมัติทุน

 
           
           

 

ตาบอดสนิท 1  คน  

สายตาเลือนราง 2  คน

รวม  3  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายเดิม  จำนวน 1  คน

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวณัฐชญาพร  ภูงาม

ตาบอด

5/5

อนุมัติทุน

 
           
           

รายใหม่  จำนวน  2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายสิทธิชัย   บุญเลี้ยง

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 

2

นายศราวุฒิ   ศรีบัว

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 
           

 

ตาบอดสนิท 3  คน  

สายตาเลือนราง  -  คน 

รวม   3   คน

 

 

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

รายเดิม  จำนวน  9  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวหทัย  หล่อบรรจงสุข

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

2

นายพันธ์ธง  วงศ์ชมภู

เลือนราง

2/5

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวนิตยา   เขียวกาศ

เลือนราง

2/5

อนุมัติทุน

 

4

นางสาวสุพัชณีย์  กัญจะลา

เลือนราง

3/5

อนุมัติทุน

 

5

นางสาวพัชราภรณ์  หาญอุไรพงษ์

เลือนราง

3/5

อนุมัติทุน

 

6

นางสาวกมลวรรณ   คนสุข

เลือนราง

4/5

อนุมัติทุน

 

7

นางสาวสาวรักษ์  กาศสนุก

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

8

นางสาวศิริขวัญ   โปธิเปา

เลือนราง

4/5

อนุมัติทุน

 

9

นางสาวนาตาชา  จันทมา

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

 

รายใหม่   จำนวน  3  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวพีรดา  สุปี

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวกชกร  สระโต

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวอริศรา  อิ่นแก้ว

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

ตาบอดสนิท  2   คน

สายตาเลือนราง  10   คน     

รวม    12  คน

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 

รายเดิม  จำนวน  3  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวกัลยารัตน์   ขุนบุรี

เลือนราง

2/5

อนุมัติทุน

 

2

นายทนงศักดิ์   พลขันธ์

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

3

นายปิยณัฐ   ไชยปาน

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 
           

 

รายใหม่   จำนวน  3  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายณัฐพล  มหิงสุพรรณ์

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาววิชิตา   นิลมณี

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวจริยา  จิตรหลัง

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

ตาบอดสนิท  1   คน

สายตาเลือนราง  5   คน

รวม   6  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

รายเดิม  จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล

ตาบอด

2/5

อนุมัติทุน

 
           
           
           
           

 

ตาบอดสนิท  1   คน

สายตาเลือนราง  -   คน

รวม   1  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รายเดิม  จำนวน  5  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวนิภากรณ์   เกตุคง

ตาบอด

5/5

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวศุภรัตน์   ตาจ่อ

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 

3

นายวัฒนา    ทองคำ

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

4

นายณัฐพงศ์    ศรีกองคำ

เลือนราง

5/5

อนุมัติทุน

 

5

นายจิตรภาณุ   บุญเรือง

เลือนราง

4/4

อนุมัติทุน

 

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายกังวาน   ศุภยางศ์

ตาบอด

1/4

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะให้การช่วยเหลือได้ มูลนิธิจะสมทบซื้ออุปกรณ์

           
           

 

ตาบอดสนิท   4   คน

สายตาเลือนราง  2   คน

รวม    6  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

รายเดิม  จำนวน  8  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายนัฐพล   ยาวรัมย์

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

2

นายนนทวรรษ   พิมสันเทียะ

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวสมจิตร์    ฤทธิ์จรูญ

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

4

นางสาวกัญญาณัฐ   อุดมดัน

เลือนราง

2/5

อนุมัติทุน

 

5

นางสาวสมยงค์   เพชรดี

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

6

นางสาวนฤนาท   โปสันเทียะ

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 

7

นางสาวจิราพร   ไชยพันธ์

เลือนราง

3/4

อนุมัติทุน

 

8

นายกิตติพิสิฐ   เพ็งสูงเนิน

ตาบอด

4/5

อนุมัติทุน

 

 

 

ตาบอดสนิท   3   คน

สายตาเลือนราง  5   คน

รวม    8  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

รายเดิม  จำนวน  8  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวจิราวรรณ   บุตรแก้ว

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 

2

นายวิทวัส    พรมโชติ

ตาบอด

3/5

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวอรพิน  พันสีเงิน

ตาบอด

3/4

อนุมัติทุน

 

4

นายสุธิชัย   ใจมั่น

เลือนราง

2/4

อนุมัติทุน

 

5

นางสาวสุฑามาศ   วาปี

เลือนราง

5/5

อนุมัติทุน

 

6

นายไพศาล   พิมพกรรณ์

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

7

นายธวัชชัย   พานา 

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

8

นายอุทัย  ผกาผล

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 
           

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวสุกัญญา    เข็มทอง 

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 
           
           

 

ตาบอดสนิท   7   คน

สายตาเลือนราง  2   คน

รวม    9  คน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

รายเดิม  จำนวน  2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายอภิชา   ดาทอง

เลือนราง

3/4

อนุมัติทุน

 

2

นายอนุวัฒน์   สีดาวงค์

ตาบอด

3/5

อนุมัติทุน

 
           
           

 

รายใหม่   จำนวน  3  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายนันทกร  นาคกระแสร์

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวกรรณิการ์  ขุยจันทึก

เลือนราง

1/4

อนุมติทุน

 

3

นายธวัชชัย   นาหมื่นไวย

ตาบอด

1/4

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะให้การช่วยเหลือได้

 

ตาบอดสนิท   2   คน

สายตาเลือนราง  3   คน

รวม    5  คน

 

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

รายเดิม  จำนวน  7  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวดวงดาว  จันดาวรรณ

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวสุรียมาศ  ปรีเปรม

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

3

นางสาวอรัญญา  ครุฑกษัตริย์ไทย

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

4

นางสาวศศิธร  ปัดทุม

ตาบอด

4/4

อนุมัติทุน

 

5

นายธนพล  กลิ่นคง

ตาบอด

3/5

อนุมัติทุน

 

6

นางสาวเหมือนฝัน  โม้ตา

ตาบอด/หูตึง

2/4

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะให้การช่วยเหลือได้

7

นางสาวชญาดา   เมณฑ์กูล

ตาบอด

2/4

อนุมัติทุน

 
           

 

รายใหม่   จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวนิรชา  คันทะสม

เลือนราง

1/4

อนุมัติทุน

 
           
           


ตาบอดสนิท   6   คน    ตาบอดสนิท/หูตึง  1  คน

สายตาเลือนราง  1   คน

รวม    8  คน

 

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

รายเดิม  จำนวน  2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายมินทร์กาน  เกษกล้า

เลือนราง

4/4

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะให้ความช่วยเหลือได้

2

นางสาวเกษศิรินทร์  ตันสกุล

ตาบอด

3/5

อนุมัติทุน

 

3

นายชัยณรงค์   เขียวใหญ่

เลือนราง

4/4

อนุมัติทุน

 

 

รายใหม่   จำนวน 2  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นางสาวศศิวิมล  แสนโคต

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 

2

นางสาวอาภาภรณ์  นาคประเสริฐ

ตาบอด

1/4

อนุมัติทุน

 
           


ตาบอดสนิท       2   คน   

สายตาเลือนราง   3   คน

รวม    5  คน

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ความพิการ

ชั้นปี/หลักสูตร

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

นายอดิเทพ   พุ่มมะลิ

ตาบอด

1/5

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะให้การช่วยเหลือได้

           
           

รายใหม่  จำนวน  1  คน

ตาบอดสนิท       1   คน   

สายตาเลือนราง   -   คน

รวม    1  คน