รายการรับบริจาค

ช่องทางการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น

  • สนับสนุนด้านทุนการศึกษา
  • สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก