พนักงาน สังกัด สำนักประสานงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 1 / 2561 ในหัวข้อ “การฝึกอบรมการทำการค้าการตลาดออนไลน์” ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ระหว่างวันที่  3 - 5 , 10 – 11 กันยายน  2561   เพื่อสร้างความรู้การค้าการตลาดออนไลน์  สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับชุมชนผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ  โดยจะนำความรู้มาส่งต่อผู้พิการ / ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัว