นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมิกชนฯ สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิป์ นายเดโช คงสมฤทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.81 สาขาวิชา คีตศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์

          นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมิกชนฯ สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จบจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสันติสุข คำทา สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา นายทองใส พิลาและนายสิทธิชัย บัวแก้ว สาขาวิชา ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์