การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาตาบอดเรียนร่วม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561