โครงการอบรมนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรื่องหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2561  ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา