สำนักประสานงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการเห็น เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานแล้ว

เรายังช่วยฝึกอาชีพ ให้นักศึกษาได้หารายได้ โดยการนำขนมไปวางจำหน่าย เพื่

อเป็นทุนค่าเดินทางจากที่พักถึงที่ฝึกประสบการณ์