ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา รอบ 2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

คร้ังที่ 2/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายพันธ์ธง  วงศ์ชมภู

1

5

ปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

2

นางสาวนิตยา  เขียวกาศ

1

5

ปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

3

นางสาวหทัย  หล่อบรรจงสุข

1

4

คณิตศาสตร์และสถิติ

วิทยาศาสตร์

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวนิจรีวรรณ  วิเชียร

1

4

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายสุธิชัย  ใจมั่น

1

4

รัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายนนทวรรษ  พิมสันเทียะ

1

4

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

นางสาวสมยงค์  เพชรดี

1

4

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

3

นางสาวกัญญาณัฐ  อุดมดัน

1

5

พุทธศาสนศึกษา

ครุศาสตร์

4

นางสาวสมจิตร์  ฤทธิ์จรูญ

1

4

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

นายนัฐพล  ยาวรัมย์

1

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวนันทพร  ก้อนรัมย์

3

 

การสอนภาษาจีน

 

6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวธัญลักษณ์  ขัติทจักร์

1

 

จิตวิทยาสังคม