ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา รอบแรก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาตาบอดเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/2560  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่

ชื่อ - สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายสุชาติ  วิลัยเขวา

4

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

2

นางสาวบัณฑิตา  ใจประสงค์

2

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

3

นางสาวปาริชาติ  ใจประสงค์

4

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

4

นางสาวกัณพิมาย  กิมาพร

4

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

5

นางสาวธมนวรรณ  จอดเกาะ

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

6

นางสาวอรนรินทร์  พึ่งธรรม

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวน้ำฝน  บัวหิรัญ

5

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

2

นายสุนัย  พิลา

4

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

3

นายอุทัย  ผกาผล

3

4

นิติศาสตร์

นิติรัฐศาสตร์

4

นางสาวสุฑามาศ  วาปี

3

4

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติรัฐศาสตร์

5

นายไพศาล  พิมพกรรณ์

3

4

การประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

นายวิทวัส  พรมโชติ

2

5

สังคมศึกษา

ครุศาสตร์

7

นายธวัชชัย  พานา

3

4

การประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

8

นางสาวอรพิน  พันสีเงิน

2

4

การประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9

นางสาวจิราวรรณ  บุตรแก้ว

1

4

การประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายวานิช  ใจปิติ

2

4

พัฒนาสังคม

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวดวงดาว  จันดาวรรณ

3

4

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

2

นางสาวศศิธร ปัดทุม

3

4

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

3

นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

4

น.ส.อรัญญา  ครุฑกษัตริย์ไทย

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

5

นางสาวเหมือนฝัน  โม้ตา

3

4

ปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

6

นายธนพล  กลิ่งคง

2

5

การศึกษาพิเศษและภาษาไทย

ครุศาสตร์

7

นางสาวชญาดา  เมณฑ์กูล

1

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

 1. วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายสันติสุข  คำทา

5

5

ดนตรีคีตศิลป์สากล

ศิลป์ศึกษา

2

นายทองใส  พิลา

4

4

ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ศิลปนาฏดุริยางค์

3

นายสิทธิชัย  บัวแก้ว

4

4

ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ศิลปนาฏดุริยางค์

4

นายณัฐศิษย์  ภูงาม

3

5

ดนตรีคีตศิลป์สากล

ศิลป์ศึกษา

5

นายกฤษณะ  ศรีเดช

3

4

ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ศิลปนาฏดุริยางค์

 1. สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายเดโช  คงสัมฤทธิ์

4

4

คีตศิลป์ไทย

ศิลปนาฏดุริยางค์

2

นายกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล

1

 

ดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา

 
 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายบุญโชค  ต๊ะนัย

2

4

สหวิทยากรดนตรี

ดุริยางคศาสตร์

2

นายตรีวุฒิ  อวยพร

2

4

สหวิทยาการดนตรี

ดุริยางคศาสตร์

3

นางสาวกาญจนา  โจมสติ

1

4

สหวิทยาการดนตรี

ดุริยางคศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวรัชปราณี  ขันดี

5

5

สังคมศึกษา

ครุศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวณัฐชญาพร  ภูงาม

4

5

การประถมศึกษา

ครุศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวสกุณา  ใจทา

2

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

2

นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร

1

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคม

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายพงษ์ศักดิ์   เตจ๊ะ

5

5

ดนตรีศึกษา

ครุศาสตร์

2

นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา

2

4

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

3

นางสาวนงนภัส  กัญชนะ

2

4

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคม

4

นายลักษพล    ศรีสวัสดิ์

2

4

สำนักสังคมศาสตร์

 

5

นายกฤษณะ   มะโนใจ

3

4

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

6

นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง

1

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

7

นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว

1

4

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคม

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

น.ส.จิราพร  ไชยพันธ์

2

4

การพัฒนาสังคม

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

2

น.ส.นฤนาท   โปสันเทียะ

2

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

3

นายกิตติพิสิฐ  เพ็งสูงเนิน

3

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

4

นายชนกชนม์  ปูพบุญ

5

5

การศึกษาพิเศษและภาษา

ครุศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายธนพล  ละมุนมอญ

1

4

บริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวศุภรัตน์  ตาจ่อ

2

4

นิติศาสตร์

มนุษยศาสตร์

2

นายเรวัติ  วงศ์บุญชัยเลิศ

2

4

นิติศาสตร์

มนุษยศาสตร์

3

นางสาวบูเสอะ  เปียเซกู่

5

5

สังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

4

นางสาวนิภากรณ์  เกตุคง

4

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

5

นายจิตรภาณุ  บุญเรือง

3

4

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

6

นายณัฐพงศ์  ศรีกองคำ

4

5

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

7

นายชัชนนท์  รวมสุข

5

5

สังคมศึกษา

ครุศาสตร์

8

นายวัฒนา  ทองคำ

1

4

อังกฤษธุรกิจ

มนุษยศาสตร์และสังคมฯ

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายวิรุตม์   อภัยวงศ์

3

4

การจัดการธุรกิจไซเบอร์

 

2

นางสาวชลธิชา  ดาศรี

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคม

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาววรรณชนก  บัวเพชร์

3

4

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

นายปิยญัฐ  ไชยปาน

1

4

สวัสดิการสังคม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

นางสาวกัลยารัตน์  ขุนบุรี

1

5

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

ครุศาสตร์

4

นายทนงศักดิ์  พลขันธ์

1

4

ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีแจ๊ส)

ศิลปกรรมศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายมินทร์กานต์  เกษกล้า

3

4

รัฐประศาสนศาสตร์

 

2

นายอิษวัต  บัลลพ์วานิช

4

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3

นายชนะศักดิ์  ชูเมฆา

2

4

การจัดการทางวัฒนธรรม

 

4

นายปฐวี  จันทร์ดำ

4

 

สังคมศึกษา

 

5

นางสาวเกษศิรินทร์  ตันสกุล

2

 

ภาษาไทย

 
 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นายอนุวัฒน์  สีดาวงค์

2

4

การเมืองการปกครอง

รัฐศาสตร์

2

นายอภิชา  ดาทอง

1

4

ประวัติศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิชา

1

นางสาวกมลวรรณ  คนสุข

3

5

การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

2

นางสาวศิริขวัญ  โปธิเปา

3

5

ศิลปศึกษา

ศึกษาศาสตร์

3

นางสาวสาวรักษ์  กาศสนุก

3

4

สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

4

นางสาวนาตาชา  จันทมา

3

4

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

สังคมศาสตร์

5

นางสาวสุพัชณีย์  กัญจะลา

2

5

การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

6

นางสาวพัชราภรณ์  หาญอุไรพงษ์

2

5

บริหารธุรกิจ

ศึกษาศาสตร์