โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) จ.เชียงใหม่

     พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาและมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมาตรา ๘ วรรค ๓ กำหนด “ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนการเรียน การสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางระดับนโยบายด้านการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงสิทธิของคนพิการในการส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาพิการ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และได้รับความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

     โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการ โอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา