LINE ALBUM 145 Medium

 

กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนตาบอดพิการซ้อน พร้อมทั้งเข้าพบหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 4-5  เมษายน 2566

 

4563 Medium

123 Medium

4455 Medium