LINE ALBUM Small

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 ของโรงเรียนการศึกษาเด็กพิการตาบอดซ้ำซ้อนชะอำ วิดีโอประกอบกิจกรรม