ภารกิจที่ดำเนินการ

  1. การก่อสร้างกำแพงล้อมรอบโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ                                                                                                        และป้ายชื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ปรับปรุงพื้นที่ถมสระน้ำในโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ
  3. การก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ
  4. เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เปิดอาคารสำนักงาน                                                                                                                     โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ  วันที่  26  มิถุนายน  2560
  5. ให้การต้อนรับผู้บริจาคเงิน  บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารนักเรียน