ทำเนียบครู – บุคลากรโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
1.นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2.นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้อำนวยการโรงเรียน
3.นางสาวพรทิพย์ เกียรตินฤมล	ผู้จัดการโรงเรียน
4.นางสาวชลชนก เบ้าเฟื้อย		ครู
5.นางสาวจริญา อินทิวาด 		ครู
6.นางสาวฉวี สัตตารัมย์		ครู
7.นางสาวจันทิมา ฤทธิขันธ์		ครู
8.นางสาวยอดขวัญ สังข์ศิริ		ผู้ช่วยครู
9.นางสาวศิริขวัญ แก้วคำ		ผู้ช่วยครู
10.นางสาวสุธรรมมา แก้วคำ		ผู้ช่วยครู
11.นางสาวกาญจนา ศรีสกุลไทย	ผู้ช่วยครู
12.นางสาวจุฑารัตน์ มูลกว้าง		ผู้ช่วยครู
13.นางสาวจุไรรัตน์ เพชรสุก		ธุรการ
14.นางสาวจันทัปปภา ศิริเชาวนิชการ	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
15.นางสาวสโรชา แก้วคำ		พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
16.นางสาวณัฐพร กอวชิรพันธ์	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
17.นายอนุย์ชัย แจ่มกระจ่าง		พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
18.นายคณพศ จักกะจั่น 		พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
19.นางดาวรุ่ง พุ่มชัง 			พนักงานบริการทั่วไป (แม่ครัว)
20.นางสาวบุญล้อม เนียมศรี 	พนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน)
21. นางวรนุช พูลสวัสดิ์		พนักงานบริการทั่วไป (ซักรีด)