ทำเนียบครู – บุคลากรโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
1.นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2.นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้อำนวยการโรงเรียน
3.นางสาวพรทิพย์ เกียรตินฤมล	ผู้จัดการโรงเรียน
4.นางสาวชลชนก เบ้าเฟื้อย		ครู
5.นางสาวจริญา อินทิวาด 		ครู
6.นางสาวฉวี สัตตารัมย์		ครู
7.นางสาวจันทิมา ฤทธิขันธ์		ครู
8.นางสาวยอดขวัญ สังข์ศิริ		ผู้ช่วยครู
9.นางสาวศิริขวัญ แก้วคำ		ผู้ช่วยครู
10.นางสาวสุธรรมมา แก้วคำ		ผู้ช่วยครู
11.นางสาวกาญจนา ศรีสกุลไทย	ผู้ช่วยครู
12.นางสาวจุฑารัตน์ มูลกว้าง		ผู้ช่วยครู
13.นางสาวจุไรรัตน์ เพชรสุก		ธุรการ
14.นางสาวจันทัปปภา ศิริเชาวนิชการ	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
15.นางสาวสโรชา แก้วคำ		พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
16.นางสาวณัฐพร กอวชิรพันธ์	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
17.นายอนุย์ชัย แจ่มกระจ่าง		พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
18.นายคณพศ จักกะจั่น 		พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
19.นางดาวรุ่ง พุ่มชัง 			พนักงานบริการทั่วไป (แม่ครัว)
20.นางสาวบุญล้อม เนียมศรี 	พนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน)
21. นางวรนุช พูลสวัสดิ์		พนักงานบริการทั่วไป (ซักรีด)

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1. นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2. . นางกรกนก ศิริวงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล		ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุบัน สวัสดิ์ประภา		ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายเชาว์ กุฎาคาร			ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางสาวพรทิพย์ เกียรตินฤมล		ผู้จัดการโรงเรียน
7. นางสาลี่ เดชบุญ			ผู้แทนผู้ปกครอง
8. นางสาวชลชนก เบ้าเฟื้อย		ผู้แทนครู
9. นางสาวจุไรรัตน์  เพชรสุก		ธุรการโรงเรียน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
1. นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2.นางสาวจริญา อินทิวาด 		หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3.นายเฉลิม บุญกอง			ผู้แทนชุมชน
4. นายจิรพล ศรีดารณพ			ตัวแทนผู้ปกครอง
5.นายกวีพงษ์ จันทาคีรี			ตัวแทนนักเรียน

คณะกรรมการที่ปรึกษา  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ
1.	นายอำเภอชะอำ							ประธานที่ปรึกษา	2.	นายเฉลิมชัย สมบัติทวีพูน					รองประธานที่ปรึกษา	3.	นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ							ที่ปรึกษา	4.	ผู้กำกับสถานีตำรวจ สภ.ชะอำ						ที่ปรึกษา	5.	ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี		ที่ปรึกษา	6.	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี			ที่ปรึกษา	7.	ดร.แสวง เอี่ยมองค์							ที่ปรึกษา	8.	นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ						ที่ปรึกษา	9.	นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง							ที่ปรึกษา	10.	นายไพโรจน์ พรสมบูรณ์ศิริ						ที่ปรึกษา	11.	นายสุชาติ ลิตบัว							ที่ปรึกษา	12.	นายรัตน์ เป็นศิริ								ที่ปรึกษา	13.	นายเชาว์ กุฎาคาร							ที่ปรึกษา	14.	นายอำนาจ บัวหลวง							ที่ปรึกษา	15.	นายสุบัน สวัสดิ์ประภา							ที่ปรึกษา	16.	นายไพศาล สุขสำราญ							ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน	มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ
1.	นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล					ประธานกรรมการดำเนินงาน
2.	นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ					รองประธานกรรมการ
3.	นางสาวสุกัญญา อินทวาด					กรรมการและเหรัญญิก
4.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 	 	กรรมการ
5.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ 				กรรมการ
6.	นางกุสุมา บีเค็นน์ (มินทะขิน)				กรรมการ
7.	นายบุญมี จันทร์อนุกูล					กรรมการ
8.	นายสุชิน อินทวาด						กรรมการ
9.	นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส					กรรมการ
10.	นายนิวัฒน์ พรสมบูรณ์ศิริ					กรรมการ
11.	นายรักไทย ตรีไกรศรี					กรรมการ
12.	นายเฉลิม ยี่สาร						กรรมการ
13.	นายเอกชัย นาสมปอง					กรรมการ
14.	ผู้อำนวยการสำนักงาน สาขาชะอำ				กรรมการและเลขานุการ
15.	ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพากรซ้ำซ้อน ชะอำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ตั้งติดต่อ

เลขที่  88  หมู่  4  บ้านห้วยหิน  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120 

โทรศัพท์/โทรสาร  032-899 713, 099-0099290  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ID Line  : CFBT88

Fan page  Facebook :  โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

แผนที่การเดินทาง

 

S 38625287 Medium