วิสัยทัศน์

พร้อมจะพัฒนาเด็กตาบอดให้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเท่าเทียมบุคคลทั่วไป  ไม่เป็นภาระแก่สังคม

ปรัชญาโรงเรียน

ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส  เพิ่มพูนความสามารถด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

เอกลักษณ์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนาทักษะชีวิต

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  มีคุณธรรม

ตราโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

          ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ตรารูปวงกลมสามวงซ้อนกัน ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ภายในวงกลมด้านในเป็นภูเขา (เทือกเขาใหญ่และเทือกเขายาว) และตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วย เปลวไฟ หัวใจ และไม้เท้าขาว มีความหมายคือ

เปลวไฟ               หมายถึง  แสงสว่างนำทางชีวิต

หัวใจ                   หมายถึง  ความศรัทธาอดทน เสียสละ ด้วยรักและเมตตา

ไม้เท้าขาว            หมายถึง  สัญลักษณ์ในการนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างอิสระ

อักษรย่อโรงเรียน             ดซอ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        คือ           ต้นพะยอม

สีประจำโรงเรียน              คือ           สีม่วง – ขาว

สีม่วง                             หมายถึง    ความมั่นคง ความหนักแน่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคี

สีขาว                             หมายถึง    ความเรียบง่าย ปลอดภัย สะอาด บริสุทธิ์สดใส 

 

คำนิยม

         สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในปีนี้ โรงเรียนได้ดำเนินงานย่างเข้าปีที่ ๗ ถือเป็นสถานศึกษาอันดับที่ ๙ ของมูลนิธิ และเป็นโรงเรียนแห่งที่สามในมูลนิธิที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กตาบอดที่มีความพิการอื่นร่วมด้วย หรือที่เรียกว่า “เด็กตาบอดพิการซ้อน” ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๗ คน ซึ่งผู้ปกครองจากทั่วประเทศนำบุตรหลานพิการเข้ามาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เด็กตาบอดพิการซ้อนเป็นคนพิการที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพและมีความซับซ้อน และความยุ่งยากในการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองเองก็ยิ่งประสบความ ยุ่งยากลำบากยิ่งกว่าเนื่องจากความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของโรงเรียน แห่งนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมโอกาสในความเท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น มีสถานะภาพและมีตัวตนในสังคม โดยเราเชื่อมั่น ว่าเด็กพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้หากเราให้โอกาส และเราจะไม่ทิ้งคนพิการคนใดไว้ข้างหลัง

ท้ายนี้กระผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิ สาขาชะอำ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนและคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชน สาขาชะอำ ผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์และความร่วมมือต่างๆ ให้แก่เด็กตาบอดพิการซ้อนด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกท่าน ที่มีเมตตาให้การสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จงมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และสมปรารถนาในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ

name

   ( นายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล )

           ประธานกรรมการดำเนินงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด        

      ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ