กรรมการดำเนินงาน 	1. นายชวลิต	  จงเจริญชัยสกุล				ประธานกรรมการดำเนินงาน 	2. นางสาวนิตยา	  พรสมบูรณ์ศิริ				รองประธานกรรมการ 	3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี	กรรมการ 	4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ				กรรมการ  5. นางกุสุมา	บีเค็นน์ มินทะขิน	กรรมการ 6. นายบุญมี	จันทร์อนุกูล		กรรมการ 7. นายณรงค์	หนังสือ			กรรมการ 8. นายสุชิน	อินทวาด		กรรมการ 9. นายจำนงค์	ตันติรัตนโอภาส		กรรมการ 10. นายนิวัฒน์	พรสมบูรณ์ศิริ  		กรรมการ 11. นายรักไทย	ตรีไกรศรี		กรรมการ 12. นางกัญษิณาณัฎฐ์	ทองใบ		กรรมการ 13. นางสาวสุกัญญา	อินทวาด	กรรมการและเหรัญญิก 14. นายสมนึก		หอมนาน	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา  สาขาชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา 	1. แพทย์หญิงวัฒนีย์	เย็นจิตร 	2. นายโกมล		มาลัยทอง 	3. นางดวงพร		แพร้วรุ่งเรือง 	4. นายนุกูล		พรสมบูรณ์ศิริ 	5. นายอำเภอชะอำ 	6. ผู้กำกับการสถานีตำรวจ สภ.ชะอำ 	7. ดร.แสวง		เอี่ยมองค์	ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  สาขาจังหวัดเพชรบุรี 	8. นายมนู		ธารพิพิธชัย	ประธานผู้พิพากษาศาลเยาวชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 	9. นายไพโรจน์		พรสมบูรณ์ศิริ	กำนันตำบลเขาใหญ่ 	10. นายสุชาติ		ลิตบัว		กำนันตำบลดอนขุนห้วย 	11. นายเสถียร		วงวาทิน		กำนันตำบลนายาง 	12. นายรัตน์		เป็นศิริ		ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 13. นายเชาว์		กุฎาคาร		ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเทศบาลเมืองชะอำ 14. นายอำนาจ		บัวหลวง	ปลัดเทศบาลตำบลนายาง 15. นายอนุรักษ์		พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีตำบลนายาง