ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ภาพหน้าสำนักงาน

          จากการที่ ดร.ประหยัด  ภูหนองโอง  และแพทย์หญิงวัฒนีย์  เย็นจิตร  ได้มีหนังสือเรียนเชิญร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2550  เพื่อดำเนินการร่วมมือประสานงานช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ โดยคุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)      ได้บริจาคที่ดินจำนวน  10  ไร่  1  งาน  71  ตารางวา  ที่ตำบลเขาใหญ่    อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  เพื่ออุทิศให้สามีผู้ล่วงลับคือคุณแอนโทนีชาร์ลส์  บีเค็นน์  และได้เชิญอาจารย์แสวง  เอี่ยมองค์  เป็นประธานมูลนิธิดังกล่าว  ซึ่งในการประชุมตอนนั้นอาจารย์แสวง  เอี่ยมองค์  ได้เสนอบริจาคที่ดินของตนเองที่เขาย้อยเพื่อให้กรรมการช่วยพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบก่อสร้างที่เขาย้อยก่อนโดยเป็นโรงเรียนคนตาบอดที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์  จึงทำให้โครงการที่ดินคุณกุสุมา  ต้องชะลอไปก่อน  ด้วยความห่วงใยของเจ้าของที่ดินจึงได้ติดตามทวงถามมูลนิธิตลอดมา  และภายหลังกรรมการมูลนิธิที่กรุงเทพฯ จึงมีมติให้ก่อสร้างเป็นโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ  โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่และให้นางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ  เป็นประธานมูลนิธิ  สาขาชะอำ  แต่ช่วงนั้นท่านติดภารกิจระหว่างเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  จึงมอบให้กระผม  นายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล  ช่วยเป็นประธานมูลนิธิ  สาขาชะอำ  และได้มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2552  เพราะต้องรอคณะกรรมการมูลนิธิใหญ่ที่กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณ  จนกระทั่งต้นปี  2556  ได้รับเงินสนับสนุนจากความเมตตาของท่านสังฆราชองค์ก่อนเป็นประธานทอดผ้าป่าและมีงบสนับสนุนทางมูลนิธิ  จึงตกลงว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบแปลนที่เตรียมไว้หลายปี ซึ่งขณะนี้ได้การก่อสร้างอาคารสำนักงาน  อาคารเรียน  อาคารโรงอาหารและอาคารหอพักนักเรียนได้แล้วเสร็จ  ด้วยเงินงบประมาณ 37,625,645  บาท  เปิดให้มีการเรียนการสอนแล้วเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2559  และกำหนดเปิดเป็นทางการวันที่  15  มิถุนายน  2560 นอกจากนี้ทางมูลนิธิได้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้มีที่ดินทั้งหมด 48 ไร่เศษ  เพื่อเตรียมขยายแผนงานในอนาคตอีกหลายอย่าง  เช่น  โครงการฝึกสุนัขนำทางคนตาบอด  โครงการสถานที่ฝึกอบรม  หอพัก     และรีสอร์ท  เป็นต้น

          ด้วยวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่ของมูลนิธิในการช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ได้รับการดูแล  การอบรม  การศึกษา  การพัฒนาฟื้นฟู  เพื่อให้เกิดทักษะ  เพื่อช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย  อย่างมีศักดิ์ศรี  การให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จนมีความเชื่อมั่นตนเองว่าอยู่ในสังคมได้อย่างดีสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราและเป็นสถานที่ให้โอกาสเด็กๆที่ขาดโอกาสและการศึกษา  กระผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิ  สาขาชะอำ  มีความตั้งใจและพยายามนำสิ่งดีๆ  และโอกาสดีๆ  ให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสให้ได้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

รายนามกรรมการดำเนินงานสาขาชะอำ

 1. นายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล                                        ประธานกรรมการดำเนินงาน
 2. นางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ                                      รองประธานกรรมการ                                    
 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  กรรมการ
 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ                                    กรรมการ
 5. นางกุสุมา  บีเค็นน์  ( มินทะขิน)                                   กรรมการ              
 6. นายบุญมี  จันทร์อนุกูล                                               กรรมการ              
 7. นายณรงค์   หนังสือ                                                   กรรมการ
 8. นายสุชิน   อินทวาด                                                   กรรมการ              
 9. นายจำนง   ตันติรัตนโอภาส                                        กรรมการ
 10. นายนิวัฒน์  พรสมบูรณ์ศิริ                                           กรรมการ              
 11. นายรักไทย  ตรีไกรศรี                                                กรรมการ
 12. นางกัญษิณาณัฎฐ์  ทองใบ                                         กรรมการ    
 13. นางสาวสุกัญญา   อินทวาด                                        กรรมการแลเหรัญญิก
 14. นายสมนึก   หอมนาน                                                 กรรมการและเลขานุการ

สถิติจำนวนนักเรียนและกลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ   เปิดทำการเรียนการสอน   สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือตาบอดพิการซ้ำซ้อน   ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้ได้รับการศึกษา  การอบรม  การดูแล  การพัฒนาฟื้นฟู  เพื่อให้เกิดทักษะและช่วยเหลือตนเอง

ปีการศึกษา 2559   รับนักเรียน         จำนวน     30      คน

ปัจจุบันมีนักเรียน                            จำนวน     12      คน

ปีการศึกษา  2560  รับนักเรียนเพิ่ม   จำนวน     70      คน

ปีการศึกษา  2561  รับนักเรียนเพิ่ม   จำนวน   120      คน

สถิติจำนวนบุคลากร

หัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการโรงเรียน        1 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน                            1  คน

พนักงานการเงินและบัญชี                     1 คน

พนักงานประชาสัมพันธ์/หารายได้          1  คน

พนักงานธุรการ                                    1  คน

พนักงานครู                                         6  คน

ครูพี่เลี้ยง                                            3  คน 

พนักงานบริการทั่วไป ( ขับรถ )              1 คน

พนักงานบริการทั่วไป ( คนสวน )           2  คน

แม่บ้าน                                               2  คน 

แม่ครัว                                                1  คน 

รวมทั้งสิ้น   20   คน

ภารกิจที่ดำเนินการ

 1. การก่อสร้างกำแพงล้อมรอบโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ   และป้ายชื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. ปรับปรุงพื้นที่ถมสระน้ำในโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ
 3. การก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ
 4. เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เปิดป้ายอาคารสำนักงาน  โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ  วันที่  15  มิถุนายน  2560
 5. ให้การต้อนรับผู้บริจาคเงิน  บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารนักเรียน