วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณ "สมาคม MDRT THAILAND " ที่ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล MDRT RUN 2018 เพื่อระดมทุนสมทบโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็ก รามอินทรา จำนวน 100,000 บาท