วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กตาบอดพิการซ้อนที่มีประสิทธิภาตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. จัดบริการการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหลับนักเรียนตาบอดพิการซ้อน
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้เรียนรู้ได้ตามศักยภาพแห่งตน
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียน
  4. พัฒนาให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อน
  5. พัฒนาองค์กรให้มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิผล และการต้อนรับที่อบอุ่นประทับใจ