วิสัยทัศน์

        เป็นสถานศึกษาที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตาบอดพิการซ้อนอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

        ดำเนินชีวิตประจำวันเต็มศักยภาพสื่อสารได้เหมาะสม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

        เป็นสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อน

พันธกิจ

1.จัดบริการการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนตาบอดพิการซ้อน

2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน

3.พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน

4.ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อน

5.พัฒนาองค์กรให้มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการต้อนรับที่ประทับใจ