บุคลากร ครู นางสาวดวงหฤษฎ์  ภูแพง          ผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงจันทร์      ปัททุม         ครู นางสาวอารยา     ชนะพลชัย      ครู นายสุดใจ         ไชยป่ายาง      ครู / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางธิดารัตน์       สกุลจันทร์      ครู / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ น.ส.พร้อมพรรณ    ตรงกระโทก     ครู นางสาวดานี       ประดิษฐ์สุวรรณ   ครู น.ส.แก้วกาญจน์    การเกร็ดสกุล    ครู นางสาวปิ่นมณี     เกิดเมืองเล็ก    ครู นางสาวธิดาทิตย์    จุลจันทร์โพธิ์    ครู นายคันธง         ดำรงค์ศาสตร์    ครู บุคลากร บริหารทั่วไป นางสาวรินทร์นิกา  ภู่มะณี            ธุรการ นางสาวรุ้งทิพย์    ชื่นความดี         ผู้ช่วยครู นางสาวอำพร     สิงห์ตื้อ           ผู้ช่วยครู นางรัชฎาพร      พุทธบุตร          ผู้ช่วยครู นายศิริพงษ์       ศาลายุทธ          ผู้ช่วยครู นางสายยนต์      นาลอย            ผู้ช่วยครู นางสาวจามจุรี     นาคขอก           ผู้ช่วยครู นางสาวอรุณทิพย์  สุขัง              ผู้ช่วยครู นายกฤษฎา       ศรีสุวรรณ์         ผู้ช่วยครู นางสาวศศิธร     สายทองทวี        ผู้ช่วยครู น.ส.ปัทมวรรณ    แบนจาด          ผู้ช่วยครู น.ส.อุลัยวรรณ์    ทรภีสิงห์          ผู้ช่วยครู นางแก้ว         ศรีเมฆ            พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นายจิรเดช       สิมาวัน           พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางสาวศศิธร     ยวนจรัส          พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางปันธร        ช้างโรจน์         พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางสาวสุดารัตน์   อุปปิด             พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางสาวพรบรรจง   พรหมบุตร        พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางสาววนิดา     อ่อนน้อม         พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางสาวสุภาพร    ศรีวงสา           พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ นางทองดี       บ้งงึ้ม            แม่ครัว นางน้อย        ศรีเมฆ            แม่บ้าน นางสายบัว      สิงห์ทรายขาว      แม่บ้าน นางวรภร        สอนน้อย          แม่บ้าน นางรัตติกาล     คำอุดม            แม่บ้าน นางพัชริน       พิมพ์ภูคำ          แม่บ้าน นายสถาพร      สิงห์ทรายขาว      รปภ. นายพิรุณห์เวศ   สอนน้อย          รปภ. นายวิโรจน์      บ้งงึ้ม             พนักงานขับรถ