วิสัยทัศน์

        คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

ปรัชญา

          คนตาบอดมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนปกติโดยทั่วไป และเชื่อว่าคนตาบอดมีความสามารถเท่าเทียมกับคนปกติ สามารถฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขา

พันธกิจ

          พัฒนาการจัดการศึกษา การอาชีพ ศักยภาพของคนตาบอด และการบริหารจัดการด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม