บุคลากร สาขากรุงเทพ

น.ส.จันทร์เพ็ญ     เนื้อนวล   หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ สาขากรุงเทพมหานคร
นางทัศนีย์          รัตนะ      ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายหารายได้
น.ส.วราลักษณ์     เจริญสุข   พนักงานธุรการ
นายณัฐพล         ผาสุข      พนักงานประชาสัมพันธุ์
นางสาวโฉมยง     ทองหลาง  พนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นุชจรินทร์     สูงทรง     พนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.รัตนา          อ้อมวาปี   พนักงานธุรการ/ต้อนรับ
นายสุพจน์         สุดสาคร   พนักงานทั่วไป