โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงาน

1.นายพงศ์ศักดิ์    เกษมสุวรรณ      ประธานกรรมการ

2.ศ.ดร.อุไรวรรณ    ธนสถิตย์          รองประธานกรรมการ

3.พล.ต.ท.ณพัฒน์   ศรีหิรัญ            ที่ปรึกษา

4.ดร.มณเฑียร      บุญตัน            ที่ปรึกษา

 5.นายวิรัช         ศรีตุลานนท์        ที่ปรึกษา

 6.นายอชิตพล      ฉัตรวรากร         กรรมการและเหรัญญิก

 7.ผศ.ดร.พิมพา     ขจรธรรม          กรรมการฝ่ายวิชาการ

 8.นายพิพัฒน์      พรสุวรรณ          กรรมการ

 9.นายประสิทธ์     โฉมนัส            กรรมการ

 10.ดร.วรชาติ       เฉิดชมจันทร์       กรรมการ

 11.พญ.ขวัญใจ     วงศ์กิตติรักษ์       กรรมการ

 12.พล.ท.วันชัย     สุรพลพิเชฏฐ์       กรรมการ

 13.นายธรรม       จตุนาม            กรรมการ

 14.นางรุ่งกานดา    พงศ์ธรกุลพานิช    กรรมการ

 15.น.ส.ดวงหฤษฎ์   ภูแพง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 16.น.ส.จันทร์เพ็ญ   เนื้อนวล           กรรมการและเลขานุการ