โลโก้มูลนิธิฯ

ความเป็นมาของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

          นายประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งเป็นคนตาบอดได้นำเด็กตาบอด จำนวน 13 คน มาอาศัยอยู่ในบ้านเช่า 1 หลัง ที่ซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามูลนิธิศุภนิตแห่งประเทศไทยได้บริจาคเตียงพร้อมที่นอน 12 หลัง

          หลังจากนั้น Mrs. Rose Lim คริสเตียนชาวสิงคโปร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,082 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้ง "สถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอด" เพื่อให้ความช่วยเหลือและทำการสอน โดยนายเฉลิมชัย จิตตะยโศธร และบรรดามิชชันนารีเป็นคณะกรรมการ การจัดตั้งในครั้งนั้นไม่ได้จดทะเบียน เพราะ เห็นว่าเป็นการสงเคราะห์และจำนวนเด็กยังน้อย ปี พ.ศ. 2522 เด็กตาบอดจำนวน 3 คนได้รับโอกาสเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสนามบินซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ

          ปี พ.ศ. 2523 นายบุรินทร์ บุริสตระกูล มอบที่ดินจำนวน 8.5 ไร่ ที่ถนนประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมา สมาชิกคริสตจักรสุขุมวิท ซอย 10 กรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3.5 ไร่ รวมแล้วมีพื้นที่ 12 ไร่ ทั้งนี้ผู้คนที่รับ รู้ข่าวสารทั้งในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัดได้สมทบทุนเพิ่มด้วย

          ปี พ.ศ. 2524 หน่วยงานการกุศลของเยอรมนีได้ก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรกให้เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ปัจจุบัน คือ สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และดูแลนักเรียนเรียนร่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เป็นโรงเรียนประจำ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ปี พ.ศ. 2526 ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็น "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

          ปี พ.ศ. 2527 ในเดือนมิถุนายน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" นำมาซึ่งความปิติแก่คนตาบอดทั่วไปและมูลนิธิ

 

 โลโก้มูลนิธิฯ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          ชฎา  หมายถึง  เป็นองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศิริมงคลกับคณะกรรมการ พนักงาน และคนตาบอดทุกคน

          เปลวไฟ  หมายถึง  ความสว่างทางปัญญาผ่านกระบวนการทางการศึกษา

          หัวใจ  หมายถึง  ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ความศรัทธา ความอดทน เสียสละและเอื้ออาทรแก่คนตาบอด

          ไม้เท้าขาว  หมายถึง  สัญลักษณ์ของคนตาบอดเป็นอุปกรณ์ประจำชีพช่วยให้คนตาบอดเดิน และนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างมีอิสระ

           รัศมีภายในวงกลม  หมายถึง  ความเผื่อแผ่ การให้ความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดทุกเพศ ทุกวัย

          สีประจำมูลนิธิ  คือ สีดำ - สีขาว

          สีดำ  หมายถึง  ความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

          สีขาว  หมายถึง  แสงสว่างและความบริสุทธิ์

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

          1. ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหาอาชีพ และการวิจัย สำหรับคนตาบอด

          2. ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอดในระบบ นอกระบบ และตามอัธยศัยในทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา

          3. อบรมจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามแก่คนตาบอด

          4. สนับสนุนให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษา มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาทั่วไปในทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา

          5. ผลิต จัดหาและให้บริการสื่อ อุปกรณ์หรือวัสดุเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอด

          6. ร่วมดำเนินการกับองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณประโยชน์

          7. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

แผนปังเว็บ.jpg

วิสัยทัศน์

        คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

ปรัชญา

          คนตาบอดมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนปกติโดยทั่วไป และเชื่อว่าคนตาบอดมีความสามารถเท่าเทียมกับคนปกติ สามารถฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขา

พันธกิจ

          พัฒนาการจัดการศึกษา การอาชีพ ศักยภาพของคนตาบอด และการบริหารจัดการด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม