โลโก้มูลนิธิฯ

ความเป็นมาของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

          นายประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งเป็นคนตาบอดได้นำเด็กตาบอด จำนวน 13 คน มาอาศัยอยู่ในบ้านเช่า 1 หลัง ที่ซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามูลนิธิศุภนิตแห่งประเทศไทยได้บริจาคเตียงพร้อมที่นอน 12 หลัง

          หลังจากนั้น Mrs. Rose Lim คริสเตียนชาวสิงคโปร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,082 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้ง "สถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอด" เพื่อให้ความช่วยเหลือและทำการสอน โดยนายเฉลิมชัย จิตตะยโศธร และบรรดามิชชันนารีเป็นคณะกรรมการ การจัดตั้งในครั้งนั้นไม่ได้จดทะเบียน เพราะ เห็นว่าเป็นการสงเคราะห์และจำนวนเด็กยังน้อย ปี พ.ศ. 2522 เด็กตาบอดจำนวน 3 คนได้รับโอกาสเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสนามบินซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ

          ปี พ.ศ. 2523 นายบุรินทร์ บุริสตระกูล มอบที่ดินจำนวน 8.5 ไร่ ที่ถนนประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมา สมาชิกคริสตจักรสุขุมวิท ซอย 10 กรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3.5 ไร่ รวมแล้วมีพื้นที่ 12 ไร่ ทั้งนี้ผู้คนที่รับ รู้ข่าวสารทั้งในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัดได้สมทบทุนเพิ่มด้วย

          ปี พ.ศ. 2524 หน่วยงานการกุศลของเยอรมนีได้ก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรกให้เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ปัจจุบัน คือ สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และดูแลนักเรียนเรียนร่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เป็นโรงเรียนประจำ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ปี พ.ศ. 2526 ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็น "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

          ปี พ.ศ. 2527 ในเดือนมิถุนายน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" นำมาซึ่งความปิติแก่คนตาบอดทั่วไปและมูลนิธิ